X
/ posjeta: 560
Natječaj za popunu radnog mjesta knjižničarskog tehničara

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19), članka 2.  Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14,60/14,47/17,  NN 17/19, 107/21), članaka 23. Statuta GKFM, te na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKFM, ravnateljica Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta knjižničarskog tehničara m/ž, 1 izvršitelj, zamjena za bolovanje

- Završena četverogodišnja srednja škola

- Radno iskustvo na knjižničarskim poslovima, minimum 1 mjesec 

Uz molbu za prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti :

- životopis

- presliku svjedodžbe

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama GKFM.

Zamolbe s prilozima poslati poštom na adresu : Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci   s naznakom “natječaj za knjižničarskog tehničara”.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na razgovor radi provjere poznavanja ustrojstva i poslovanja Ustanove i utvrđivanja motiviranosti za posao pomoćnog knjižničara.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni. Priložena dokumentacija se vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom status, a prednost pri zapošljavanju ostvaruju samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom , uz prijavu na oglas dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na oglas poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja oglasnog postupka .Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnateljica, Marjana Janeš-Žulj

U Križevcima, 20.4.2022.

Urbr. 98/2022.


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi